Regulamin

Home / Regulamin
 1. Słowniczek
 2. Regulamin– niniejszy Regulamin, który określa warunki i zasady korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę – których podstawę stanowi profesjonalne doradztwo żywieniowe.
 3. Akceptacja regulaminu – zakup usługi jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 4. Usługodawca – Natalia Kozak, ul. Przewóz 55, 30-721 Kraków, NIP. 6793138882 prowadząca:

Fitomania.pl – Poradnia Dietetyczna z siedzibą w Krakowie, ul. Michała Bałuckiego27

 1. Dietetyk– specjalista działający na zlecenie Usługodawcy, świadczący usługi dietetyczne, zgodnie z wykupionym przez Klienta rodzajem Usług.
 2. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług oferowanych przez Usługodawcę. Osoby nie spełniające powyższych kryteriów zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody na opiekę dietetyczną od opiekuna prawnego. Formularz pisemnej zgody dostarczony zostanie przez usługodawcę.
 3. Usługa– wszelkie usługi świadczone odpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Klienta:
 • Konsultacje dietetyczne
 • Wykonanie pomiarów antropometrycznych
 • Opracowanie indywidualnych diet
 • Zakupy z dietetykiem
 • Gotowanie z dietetykiem
 • Warsztaty oraz szkolenia

Wszystkie usługi dostępne pod adresem:

http://fitomania.pl/oferta/

 1. Gabinet– Fitomania.pl – Poradnia Dietetyczna znajdujący się na ulicy Michała Bałuckiego 27 w Krakowie.
 2. Wywiad zdrowotny– wypełniony oraz przedłożony przez Klienta kwestionariusz zawierający dane klienta oraz informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia
 3. Dzienniczek żywieniowy– Wypełniony oraz przedłożony, kilkudniowy  zapis spożytych przez Klienta produktów razem z dokładnym opisem, ilością oraz godzinami spożycia. Zapis z minimum 3 dni (2 dni pracy oraz 1 dnia wolnego od pracy).
 4. Wizyta w gabinecie (usługa stacjonarna)– konsultacja w gabinecie, obejmująca rozmowę, wykonanie pomiarów antropometrycznych oraz analizy składu ciała (w przypadku braku przeciwwskazań), omówienie wszelkich zagadnień związanych z żywieniem, korektę błędów a także ustalenie dalszego postępowania oraz ewentualny wybór dalszych usług. Wizyta w gabinecie jest poprzedzona wypełnieniem, odesłaniem Usługodawcy Wywiadu Zdrowotnego oraz Dzienniczka Żywieniowego oraz w określonych przypadkach także aktualnych wyników badań laboratoryjnych.
 5. Usługa ONLINE– konsultacja dietetyczna drogą telefoniczną, poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych, obejmująca rozmowę, omówienie błędów żywieniowych. Konsultacja ONLINE jest poprzedzona wypełnieniem, odesłaniem Usługodawcy Wywiadu Zdrowotnego oraz Dzienniczka Żywieniowego oraz w określonych przypadkach także aktualnych wyników badań laboratoryjnych.
 6. Serwisy przynależne do Fitomania.pl – Poradnia Dietetyczna

Strona internetowa

http://fitomania.pl

Strona Facebook

https://web.facebook.com/Fitomania.pl.Poradnia.Dietetyczna/

Kanał Na YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCYn47rNy9H6g68PwDdRbkSw

 1. Dieta / jadłospis– plan oraz zalecenia żywieniowe stworzone indywidualnie dla Klienta z uwzględnieniem jego stanu zdrowia oraz preferencji żywieniowych.
 2. Cennik– wykaz obowiązujących aktualnie opłat za korzystanie z Usług Fitomani.pl – Poradnia Dietetyczna. Ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto.

Aktualny cennik dostępny pod adresem

http://fitomania.pl/cennik/

 1. Dni robocze– dni powszednie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Obowiązki Pacjenta

 

 1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usług oferowanych przez Fitomania.pl – Poradnia Dietetyczna jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest do udzielenia Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji (wypełnienie oraz przedłożenie Wywiadu Zdrowotnego oraz Dzienniczka Żywieniowego), które umożliwią ułożenie przez Dietetyka diety dostosowanej do stanu zdrowia Klienta.
 3. Rezerwacji terminów wizyt dokonuje się drogą telefoniczną lub poczty elektronicznej.
 4. Odwoływanie wizyt bez poniesienia konsekwencji – minimum 24 godziny przed planowanym terminem wizyty.
 5. W przypadku nie stawienia się na umówiony termin, klient zobowiązuje się wpłacić zaliczkę w wysokości 50% ceny usługi przed kolejną wizytą.
 6. Klient w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane na temat stanu zdrowia oraz informować o wszelkich zmianach samopoczucia wynikającego z zastosowania diety oraz stanu zdrowia.
 7. Klient zobowiązuje się do nie wprowadzania żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka dietach. Klient zobowiązany jest do konsultowania z Dietetykiem wszelkich zmian wykraczających poza plan oraz zalecenia żywieniowe.
 8. Do 7 dni roboczych Klient zobowiązuje się poinformować o chęci naniesienia zmian na dietę – wynikających z błędu Dietetyka (1 korekta w cenie diety).
 9. Plan żywieniowy oraz wszelkie materiały otrzymane od dietetyka mogą być wykorzystywane przez Klienta jedynie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich rozpowszechniania, kopiowania, udostępniania osobom trzecim. Rozpowszechnianie materiałów naraża Klienta na odpowiedzialność prawną za naruszenie praw autorskich.
 10. W przypadku wątpliwości dotyczących postępowania dietetycznego, Klient kontaktuje się z Dietetykiem drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 11. Klient wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę.
 12. Klient przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Poradnię Dietetyczną nie gwarantują efektu oczekiwanego przez Klienta. Dietetyk zgodnie z zasadą starannego działania robi wszystko, aby osiągnąć wyznaczone razem z Klientem cele. Klient przyjmuje nadto do wiadomości, iż Dietetyk jest przeświadczony o prawdziwości przekazanych przez Klienta danych dotyczących aktualnego stanu zdrowia.

 

 • Obowiązki Dietetyka
 1. Po spełnieniu obowiązków nałożonych na Klienta, Dietetyk zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie z Klientem ustalonym.

Czas realizacji zlecenia liczony od momentu dokonania wpłaty.

 1. W uzasadnionych przypadkach Dietetyk kontaktuje się z Klientem poprzez pocztę elektroniczną bądź kontakt telefoniczny.
 2. Dietetyk zobowiązuje się w terminie ustalonym z klientem nanieść na dietę ewentualną korektę (wynikającą z błędu Dietetyka).
 3. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Klienta diety, wynikające ze zmiany stanu zdrowia lub przekazania nieprawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia.
 4. Dietetyk zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących Klienta wynikających z Wywiadu Zdrowotnego, Dzienniczka Żywieniowego a także z rozmowy telefonicznej, drogą poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych.
 5. Dietetyk ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku gdy:
 • Istnieje podejrzenie, iż Klient zataił informacje dotyczące stanu zdrowia, mogące mieć wpływ na postępowanie dietetyczne.
 • Zachowanie klienta wskazuje, iż może on być pod wpływem alkoholu lub środków o działaniu psychoaktywnym.
 • Zachowanie klienta jest obraźliwe wobec Dietetyka.
 • Wykonanie usługi może mogłoby narazić zdrowie lub życie Klienta.
 • Klient nie zaakceptował warunków regulaminu.

 

 1. Dietetyk świadczy usługi w oparciu o zasadę starannego działania – wykonuje swoją pracę jak najlepiej, celem osiągnięcia wyznaczonych z Klientem celów. Z uwagi na złożoność procesu poprawy zdrowia lub inne czynniki współistniejące, Dietetyk nie daje gwarancji iż oczekiwany efekt zostanie osiągnięty.
 1. Konsultacje mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

 

 

 1. Reklamacje

 

 1. Reklamacje składane w związku z korzystania z usług Fitomania.pl – Poradnia Dietetyczna, przyjmowane są w formie korespondencji elektronicznej pod adresem [email protected]
 2. Reklamacja winna zawierać: dane klienta, datę zdarzenia, zwięzłą przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje należy złożyć w terminie 7 dni roboczych od momentu zaistnienia zdarzenia.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy – 21 dni roboczych.
 5. W przypadku zasadności reklamacji, Usługodawca zaproponuje formę rozstrzygnięcia sporu.